راهنمای سایزبندی

سایز بند سینه دور کمر
XXXS · ۰ ۳۱¾ ۲۳½
XXS · ۲ ۳۲¼ ۲۴½
XS · ۴ ۳۴ ۲۶
S · ۶ ۳۶¼ ۲۸¼
M · ۸ ۳۸½ ۳۰¾
L · ۱۰ ۴۱ ۳۳½
XL · ۱۲ ۴۲½ ۳۵½
سایز بند سینه دورکمر
۱ ۳۱½ ۲۳½
۲ ۳۲¼ ۲۴½
۴ ۳۴ ۲۶
۶ ۳۵½ ۲۷½
۸ ۳۷ ۳۰
۱۰ ۳۸½ ۳۰¾
۱۲ ۴۰¼ ۳۲¾
۱۴ ۴۱¾ ۳۴½
۱۶ ۴۳¾ ۳۶½

جدول اندازه های انعطاف پذیر

آمریکا اروپا انگلستان مکزیک
XXXS · ۰ XXS ۴ EECH
XXS · ۲ XS ۶ ECH
XS · ۴ S ۸ CH
S · ۶ M ۱۰ M
M· ۸ L ۱۲ G
L · ۱۰ XL ۱۴ EG
XL · ۱۲ XXL ۱۶ EEG
آمریکا اروپا انگلستان مکزیک ایتالیا روسیه
۱ ۳۲ ۴ ۰ ۳۶ ۳۸
۲ ۳۴ ۶ ۱ ۳۸ ۴۰
۴ ۳۶ ۸ ۳ ۴۰ ۴۲
۶ ۳۸ ۱۰ ۵ ۴۲ ۴۴
۸ ۴۰ ۱۲ ۷ ۴۴ ۴۶
۱۰ ۴۲ ۱۴ ۹ ۴۶ ۴۸
۱۲ ۴۴ ۱۶ ۱۱ ۴۸ ۵۰
۱۴ ۴۶ ۱۸ ۱۳ ۵۰ ۵۲
۱۶ ۴۸ ۲۰ ۱۵ ۵۲ ۵۴
* اندازه گیری ها در راهنما سایز بندی براساس اندازه گیری هایی است که به طور مستقیم از بدن افراد گرفته شده اند نه لباس. اگر اندازه گیری شما بین دو اندازه باشد، توصیه می کنیم اندازه بزرگتری را انتخاب کنید.